HouseMafia.pl : The house of god
5 Lipca 2022r
» On-line: 55 / 0 / 832
» HM na facebooku

Pozdrów Adrianek8510~ dla Dla całej społeczności HM- Witam wszystkich i pozdrawiam Filips90~ dla - Niewiem czy mi sie uda,ale kiedys kilka lat wstecz poznalem przez te strone goscia o imieniu Marek z Inowrocławia...tworzy muzyke w FL Trance Uplifting. Utrzymywalismy kiedys kontakt na gg - lecz ja potem nr stracilem i wlasnie szukam tej osoby. Jesli sie okaze ze go znajde lub ktos go zna,to poprosze o kontakt na e-mail : [email protected] Bystry91~ dla - Pozdrowienia !!! artbi~ dla Pozdro dla Metadorów- Pozdrawiam wszystkich z portalu HOUSE MAFIA dodałem nowe nutki bo od wielu miesięcy cicho i głucho na tej stronie a z czego widzę nikt nic nie wrzuci tylko czeka na sępa pozdrawiam serdecznie :-) oskar91~ dla - Pozdro dla wszystkich hause mafia żyje? skoku19~ dla Was- Odanego weekendu bez bólu głowy pzdrrr piotrek22292~ dla Moderator- Minimal musi byc :) djhardfall~ dla - pozdrawiam wariatów co dalej świętują i fidget house bass czuja ! djhardfall~ dla - Pozdrawiam cały dolny śląsk ! Mucka musi byc ! kamilpoznan1988~ dla Dla Wszystkich- Pozdrowienia dla całego 1000 - Lecia z Jarocina :D i oczywiście dla wszystkich obecnych na HouseMafia :D Pozdrowienia

 
» Aktualnoœci housemafia.pl » 31.10.09

Making of teledysku Monopol "Zodiak na Melan?u"

W ubieg?ym tygodniu we Wroc?awiu zako?czy?y si? zdj?cia do teledysku „Zodiak na Melan?u” promuj?cego album zespo?u Monopol "Product of Poland".

Monopol to taneczny, melan?owo-balangowy projekt J?dkera Realisty oraz Roberta M. wspartych przez rewelacyjny g?os Kasiarzyny oraz niesamowite produkcje Olka HiFi.


W teledysku "Zodiak na Melan?u" zrealizowanym przez wroc?awska grup? Dwaem pojawili si? uczestnicy tegorocznej edycji programu Mam Talent, posta? g?ównego bohatera klipu zagra? debiutuj?cy na ekranie Erlend.

Taneczna muzyka Monopolu i zaskakuj?cy pomys? teledysku sprawi?, i? "Zodiak na Melan?u" stanie si? Waszym ulubionym motywem na wszystkich imprezach…

Prezentujemy making of z planu teledysku "Zodiak na Melan?u" :
Wywiad z J?dkerem Realist? pomys?odawc? projektu MONOPOL

Yeke J?dker na Melan?u

J?dker stworzy? now? formacj? pod nazw? Monopol, która wyprodukowa?a balangowy kr??ek promowany singlem "Zodiak Na Melan?u". - Nie wszystko musi by? do ko?ca na powa?nie, szczególnie w tych czasach, kiedy wszyscy bior? wszystko tak na serio. Jako? mi si? to nie widzi - opowiada J?dker.

"Product of Poland" - taki tytu? nosi p?yta formacji Monopol, która uka?e si? 9 listopada. Jakich wspomagaczy u?ywali?cie podczas nagrywania tego materia?u?

Technicznie?

Raczej merytorycznie. Na przyk?ad na pierwszy rzut ucha mo?na zlokalizowa? w numerze otwieraj?cym p?yt? "Zodiak Na Melan?u" elementy substancji "Blue Monday" wyprodukowanej przez spó?k? New Order. Kr??ek zamyka z kolei bonus - pastisz produktu Sabriny pod tytu?em "Boys".

Jest jeszcze "Yeke Yeke" Mory Kante, to by? ten zap?on, bez którego w ogóle nie by?oby albumu.

Dlaczego?

Którego? dnia jecha?em sobie po ?ródmie?ciu i us?ysza?em Mory Kante. Zacz??em si? zastanawia?, dlaczego nie zrobi?em tego wcze?niej. Tak powsta? pierwszy numer "J?dker", chwil? pó?niej "Na Melan?u", potem co? jeszcze i stwierdzi?em, ?e kontynuacj? b?dzie zrobienie dwunastu piosenek jak Bóg przykaza?.

Jak Bóg przykaza?? Dwana?cie piosenek to wyj?tkowo ma?o jak na album z udzia?em J?dkera...

Wystarczaj?co, bo album mia? si? nazywa? "Zodiak", a wychodz?c od takiego tytu?u doszli?my do wniosku, ?e dwana?cie konstelacji wystarczy. Je?eli b?d? to naprawd? konstelacje. Teraz jestem szcz??liwy, bo zako?czy? si? etap bardzo ci??kiej pracy nad albumem, a ja bardzo si? ciesz?, kiedy mog? zrzuci? na kogokolwiek jak?kolwiek cz??? pracy.

Sk?d pomys?, ?eby pój?? w taneczno-prze?miewczym kierunku muzycznym? W przypadku twojej twórczo?ci jest to nowo??, ale w gruncie rzeczy powsta?a p?yta bardzo retro.

No i o to chodzi! Nie wszystko musi by? do ko?ca na powa?nie, szczególnie w tych czasach, kiedy wszyscy bior? wszystko tak na serio. Jako? mi si? to nie widzi. Mo?e dlatego, ?e od dwóch lat czy troch? d?u?ej mieszkam w Anglii, nabra?em troch? dystansu. A mo?e przez to, ?e wydoro?la?em, ?e sta?em si? ojcem. Generalnie szukam w ?yciu dystansu, bo za du?o jest dooko?a spinki i nerwów. Po prostu: chcemy si? bawi?, chcemy ?y?. Zanim b?dziemy starzy i brzydcy powinni?my jeszcze zd??y? si? wybawi?.St?d ta ucieczka od spraw spo?ecznych i politycznych?

Od wszystkiego.

Dobrze bawili?cie si? w trakcie nagrywania p?yty?

Strasznie dobrze si? bawili?my. Chyba przy ?adnej p?ycie nie bawili?my si? tak dobrze.

Czy w trakcie nagra? pojawia?y si? nowe pomys?y? Wprowadzali?cie na bie??co jakie? zmiany do zaplanowanych numerów?

Ca?y czas. Nad albumem zacz?li?my pracowa? nieca?y rok temu, chyba 15. pa?dziernika. Premiera albumu akurat zamknie rok pracy nad p?yt?. Szczerze mówi?c jest to chyba najszybsza p?yta, jak? w ?yciu zrobi?em, bo ca?y trzon by? gotowy w ci?gu dos?ownie kilku tygodni od momentu nagrania pierwszego utworu. To by? znak, ?e nie b?dzie a? tak trudno. Z drugiej strony, kiedy zacz?li?my nagrywa?, okaza?o si?, ?e tych dwana?cie utworów jest wed?ug nas i naszej poprzeczki tak s?abych, ?e musimy je dopracowa? i popracowa? nad nimi uczciwie, a to uczciwie to jest jak zwykle minimum rok, a czasem i dwa.

Czyli ile siedzenia w studiu?

Bardzo du?o godzin nad ka?dym utworem i nad miksem piosenek, nad dopracowywaniem ich. Natomiast same nagrania to by?y strasznie naturalne historie. Strza?y typu: "We? J?dker zrób co? do tego bitu". "No to macie: ciach, ciach, ciach, bach! Pasuje?"

Generalnie jestem znany z tego, ?e nie zamulam w studio, czyli je?eli wchodz? tam, to nie po to, ?eby marnowa? czyj? cenny czas studyjny albo czyj?? prac?. Z mojego realizatorskiego i nagraniowego punktu widzenia wygl?da to tak, ?e i Czarny Olek, który zajmowa? si? organizacj? i nagraniem, i ja, i Adam - niejaki Wolffshantze, który bardzo nam pomóg? przy miksie i wcze?niej mia? te? udzia? w paru fajnych albumach - nikt z nas nie mia? problemu z tym, do czego siadamy. Wszystko by?o mega profesjonalne, a mimo to i tak zaj??o nam to bardzo du?o czasu, na przyk?ad 30-40 godzin miksu nad jednym utworem.Czy pozostawili?cie na trackach jakie? ?mieci, typu prywatna odzywka ze studia, fragment rozmowy?

S? tam poukrywane ró?ne historie i niech ju? sobie to tak zostanie.

Sk?d wzi?li?cie Ka?k??

Ka?ka i Olek byli moimi s?siadami w Londynie. Spotkali?my si? na jamajskiej dzielnicy, gdzie niekoniecznie jest bezpiecznie. Oboje ko?czyli gilfordzki ACM. Ja, z racji mojej wcze?niejszej kooperacji z Olkiem, bardzo chcia?em go pozna?. Robili?my wspólne utwory, ale nie znali?my si? osobi?cie. Kiedy postanowili?my si? spotka?, okaza?o si?, ?e mieszkamy na jednej dzielnicy. Niecz?sto zdarza si?, by odnale?? si? z kim? w ten sposób w bardzo du?ej metropolii. I jako? tak zacz?li?my robi? w Anglii fajne projekty, korzystaj?c z mocy ich szko?y. Mieli?my tam do wyboru osiem sal nagraniowych i osiem sal do miksu! To nie jest tak, ?e wszyscy pojechali do Anglii na zmywak. Niektórzy wyjechali po to by si? uczy? i rozwija? swoje umiej?tno?ci.

Bardzo si? zaprzyja?nili?my, a do tego zbieg?y si? daty naszych powrotów i Olek o?wiadczy?, ?e automatycznie przenosi swoje studio do Warszawy. Otworzy? je na Kabatach i za chwil? nagrywa?a ju? u niego ca?a czo?ówka, bo wiadomo, ?e poczta pantoflowa dzia?a i skoro ja tam nagrywa?em, to znajomy chcia? przyj?? i zobaczy?, czy jest fajnie i tak to si? rozesz?o.

Olek super pracuje, w studiu jest bardzo fajna atmosfera i ludzie mówi?, ?e mimo nieprofesjonalnego designu sprz?t jest mega pro, atmosfera jest pro i jego realizacja wokali jest na tyle na poziomie, ?e nie ma si? co wstydzi?, ?eby wychodzi? z tym dalej.

Czyli mia?e? du?y komfort pracy przy nagraniu p?yty Monopolu?

Bardzo du?y komfort. Wchodzi?em, kiedy chcia?em, nagrywa?em, co chcia?em, zero kontroli nad Cz?owiekiem Pomys?em.(czyli mn?...hehehe)

A Ka?ka?

Ka?ka i Olek zako?czyli z wyró?nieniami szko?? ACM i naturalnym by?o dla mnie to, ?e pr?dzej czy pó?niej co? z ni? nagram. Kasia ju? w Anglii dogrywa?a nam co? do utworów, które tam powsta?y i naturalnym pomys?em, kiedy potrzebowali?my pomys?u na kobiecy g?os do za?piewania w "J?dker J?dker", by?o zaproszenie Ka?ki. Kasia wywi?za?a si? wy?mienicie i st?d dalsze propozycje. Nic na si??. Ten album zrobi?a paczka pi?ciu osób, które stanowi? podstaw? Monopolu, ale z czasem grupa zrobi?a nam si? troch? wi?ksza, bo wi?cej bardzo mi?ych i porz?dnych ludzi zaanga?owa?o si? w ten projekt.Ogl?da?e? monta?e, które pojawi?y si? na youtube do singla "Zodiak Na Melan?u" promuj?cego album? Z diskopolowcami, ekip? Jima Careya, Teletubisiami...

Jak najbardziej, jestem ich fanem, a moja córka jest fank? Teletubisiów.

Macza?e? palce w tych "wideoklipach"?

Ja w niczym nie maczam palców, chyba ?e w d?emie (?miech).

Czyli s? to dzie?a fanów?

Tak, to naturalna akcja. Z socjologicznego punktu widzenia wytworzy?o si? niesamowite zjawisko. Te wszystkie komentarze... Jestem fanem i napisz? o was ksi??k?, zobaczycie! (?miech)

Jak s?dzisz, czy nad p?yt? Monopolu unosi si? duch Franka Kimono?

Jak najbardziej, ca?y czas unosi si? ten duch! Czu? to, przecie? jeste?my pokoleniem, które si? na tym wychowa?o, mamy to we krwi i w genach. Tego nie trzeba w nas budzi?, bo wszyscy to mamy, wi?c na pewno zgodz? si? z opini?, ?e ten duch gdzie? wisi. Natomiast to, co chcieli?my osi?gn??, to pokazanie, ?e wcze?niejszy kawa?ek "W aucie" by? prób? nawi?zania do czego?. Monopol niekoniecznie musi by? kontynuacj? my?li i prób? robienia czego?, co by?o podobne do twórczo?ci Franka, ale skoro to naturalnie wychodzi, to bardzo si? ciesz? i mega szacun, je?li kto? tak s?dzi. Natomiast chcieli?my pokaza? rok 2009, ten balet po polsku, t? nieokie?znan? ch?? m?odych ludzi do wybawienia si? w ?yciu. Oni jeszcze tego nie wiedz?, ale za 10 lat powiedz? "Kurcz?, tak, tak, oni maj? racj?" (?miech).

Dlaczego przerobili?cie numer Sabriny, a nie na przyk?ad Samanthy Fox albo Sandry?

Szykuj? jeszcze par? innych newsów, Sabrina to tylko na pocz?tek, bo musi by? ?upni?cie, a to jest ?upni?cie-t?pni?cie. Je?eli jeszcze kto? mnie w tym kraju nie znienawidzi?, to po tym utworze lista hejterów ju? na pewno b?dzie zamkni?ta.

Londyn zostawi?e? ostatecznie za sob??

Nie, Londyn jest ca?y czas na linii, podró?ujemy i za?atwiamy tam ró?ne sprawy, je?li tylko jest taka mo?liwo??. Ale nie zawsze zdarzaj? si? odpowiednie konstelacje gwiazd, ?eby wsz?dzie podró?owa?. Poza tym ka?dy ma swoje prywatne ?ycie. A ja jestem urodzonym warszawiakiem, tutaj mam swoje korzenie i tutaj musz? zadba? o pewne rzeczy. Ale w Londynie równie?.

Na co Monopol ma monopol?

Ma monopol na to s?owo, które zosta?o wyci?te z kawa?ka "J?dker J?dker" (?miech). Mo?e zróbmy z tego konkurs?

Dlaczego du?y koncern, a nie poprzednia, niezale?na wytwórnia?

Poprzednia wytwórnia jest stricte hip hiopowa. Teraz rozszerzy?a si? na kierunek reggae. Nie chcia?em robi? zamieszania, ?eby wszystko spada?o na barki Prosto, natomiast du?a wytwórnia ma moc potrzebn? do tego, ?eby ud?wign?? tego typu projekt jak Monopol. Ja swoje zrobi?em, teraz czekam na efekty dzia?a? Sony Music Polska.

Nadal jeste? realist??

Jestem, jak najbardziej. Zawsze. Na pewno nie licz? na z?ot? p?yt? Monopolu, nie licz? na nic w czasach, kiedy p?yty si? nie sprzedaj?, bo ludzie wol? wyda? pieni?dze na chleb. Natomiast widz? jak fajnie bawi? si? przy moich utworach. No i nam, artystom, zawsze zostaj? super koncerty, a nie powiem, ?e na nie nie liczymy. Dodał: bardi3, czytany razy: 13697
Źródło: HouseMafia

Tagi: Monopol P?yty Sony Sony-Music 2009 Making of Teledysk Zodiak na Melan?u
» Komentarze
Chcesz skomentować używając konta hm? kliknij tutaj

 

HouseMafia na facebooku
 
© 2008-2022 HouseMafia.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
fotografia ślubna, fotograf ślubny Wieluń, fotograf ślubny Częstochowa, fotograf ślubny Wieluń, fotograf ślubny Łódź,
Mapa Strony Reklama Współpraca Regulamin Informacje Prasowe Polityka Prywatności Kontakt