HouseMafia.pl : The house of god
29 Maja 2022r
» On-line: 47 / 0 / 832
» HM na facebooku

Pozdrów Adrianek8510~ dla Dla całej społeczności HM- Witam wszystkich i pozdrawiam Filips90~ dla - Niewiem czy mi sie uda,ale kiedys kilka lat wstecz poznalem przez te strone goscia o imieniu Marek z Inowrocławia...tworzy muzyke w FL Trance Uplifting. Utrzymywalismy kiedys kontakt na gg - lecz ja potem nr stracilem i wlasnie szukam tej osoby. Jesli sie okaze ze go znajde lub ktos go zna,to poprosze o kontakt na e-mail : [email protected] Bystry91~ dla - Pozdrowienia !!! artbi~ dla Pozdro dla Metadorów- Pozdrawiam wszystkich z portalu HOUSE MAFIA dodałem nowe nutki bo od wielu miesięcy cicho i głucho na tej stronie a z czego widzę nikt nic nie wrzuci tylko czeka na sępa pozdrawiam serdecznie :-) oskar91~ dla - Pozdro dla wszystkich hause mafia żyje? skoku19~ dla Was- Odanego weekendu bez bólu głowy pzdrrr piotrek22292~ dla Moderator- Minimal musi byc :) djhardfall~ dla - pozdrawiam wariatów co dalej świętują i fidget house bass czuja ! djhardfall~ dla - Pozdrawiam cały dolny śląsk ! Mucka musi byc ! kamilpoznan1988~ dla Dla Wszystkich- Pozdrowienia dla całego 1000 - Lecia z Jarocina :D i oczywiście dla wszystkich obecnych na HouseMafia :D Pozdrowienia

 
» Aktualnoœci housemafia.pl » 16.01.11

Recenzja kontrolera DJ-skiego od Denona

Nareszcie, po ci?g?ym przesuwaniu daty premiery doczekali?my si? drugiego zaraz obok NI Traktor Kontrol S4 najbardziej oczekiwanego kontrolera MIDI dla DJʼów! Po otwarciu pud?a wita nas woreczek z instrukcj? i p?ytkami CD (jedna z programem Traktor LE, druga ze sterownikami) i oczywi?cie sam kontroler otulony piank?. Pierwsze wra?enie jakiego dozna?em rozpakowuj?c now? zabawk? od Denona to na pewno zaskoczenie - pozytywne! Urz?dzenie jest dosy? ci??kie a obudowa wykonana z metalu, co sprawia wra?enie bardzo solidnej konstrukcji. W komplecie dostajemy oczywi?cie kabelek USB, zasilacz i jak wspomnia?em wcze?niej plik instrukcji, dwie p?yty CD oraz uchwyty do monta?u w racku 19” wraz ze ?rubkami.


Kontroler wygl?da bardzo profesjonalnie, jednak z drugiej strony przyciski i potencjometry wydaj? si? by? tak blisko siebie, ?e trudno b?dzie swobodnie ich u?ywa?. Uwag? przykuwa równie? przedni panel z o?mioma pokr?t?ami i kilkoma prze??cznikami, które s?u?? do niezale?nej regulacji EQ dwóch mikrofonów, nat??enia echa, krzywej ci?cia crossfadera i przyporz?dkowania kana?ów do crossfadera. Jak ju? mowa o sekcji mikrofonowej to zaznacz?, i? jest to wielki plus dla ludzi, którzy kontroler zamierzaj? wykorzystywa? nie tylko do grania ale równie? do prowadzenia imprez. Inne kontrolery z tego przedzia?u cenowego (Vestax VCI-300 czy Traktor Kontrol S4) takich dobrodziejstw nie posiadaj?. Oprócz tego na g?ównym panelu po lewej stronie sekcja MIC pozwala na regulowanie g?o?no?ci mikrofonu 1 i 2, w??czanie i wy??czanie ich niezale?nie, nak?adane echa, od??czenie sygna?u MIC od wyj?cia BOOTH a DUCKING czyli pospolity talkover automatycznie wycisza muzyk? podczas u?ycia mikrofonu. Poni?ej znajduje si? sekcja ods?uchu, tutaj bez ?adnych udziwnie? czyli standardowo - dwa pokr?t?a i przycisk SPLIT CUE. Po prawej stronie urz?dzenia umieszczono sekcj? BOOTH, która te? jest raczej niespotykana w sprz?tach tego typu. Funkcja ta jest dosy? rozbudowana, mo?emy wybra? który kana? b?dzie s?yszalny w wyj?ciu BOOTH, ma?o tego - jest nawet dwustopniowa regulacja barwy! Przechodzimy do tylnego panelu kontrolera.
Z ty?u znajdziemy wszystko co jest potrzebne do sprawnego korzystania z urz?dzenia. Do wyboru mamy dwa wyj?cia MASTER (zbalansowane XLR i niezbalansowane RCA) a obok zbalansowane wyj?cie BOOTH na z??czach JACK. Nie brakuje równie? wej?? LINE IN i AUX, dzi?ki którym do Denona pod??czy? mo?emy zewn?trze odtwarzacze CD czy jakiekolwiek inne ?ród?a d?wi?ku. Zaznacz? równie?, ?e urz?dzenie MC6000 mo?e pracowa? jako mikser bez konieczno?ci po??czenia z komputerem! Ale o tym pó?niej... Przy z??czu USB znajdziemy prze??czniki s?u??ce do wyboru z jakiego komputera korzystamy (PC/MAC) i trybu karty d?wi?kowej. Je?li ju? mowa o karcie, tutaj niestety kolejny minus poniewa? Denon wyposa?ony jest tylko w dwukana?ow? kart? co oznacza, ?e je?li chcemy gra? tylko z dwóch decków to mo?emy wykorzysta? wewn?trzny interfejs, jednak ju? przy 4 deckach urz?dzenie zmusza nas do u?ywania miksera programowego w Traktorze. Dodatkowo nie pozwala to na odtwarzanie za pomoc? p?yt z kodem czasowym.! Górny panel prezentuje si? bardzo ciekawie g?ównie przez mas? przycisków ale jak wspomina?em wcze?niej sprawiaj? wra?enie niewygodnych. ?rodkowa sekcja miksera to typowy Denon, nie ma si? do czego przyczepi?. Linefadery chodz? troszk? ci??ko ale poprawnie, crossfader w miar? lekko a potencjometry g?adko i co najwa?niejsze ka?dy tak samo. Na samym ?rodku umieszczono du?e pokr?t?o (encoder) do wyboru utworów a obok i poni?ej przyciski s?u??ce do ?adowania ?cie?ek, zmiany widoku oraz funkcji miksowania video. Powy?ej „g?ównego” pokr?t?a mamy dwa potencjometry z w??cznikami domy?lnie przyporz?dkowane do filtrów w Trakorze a jeszcze wy?ej - znak firmowy Denona czyli Matrix. Przechodzimy do efektora, loopów i jogów. Zaczn? mo?e od tych ostatnich. Ko?a jog swoj? prac? przypominaj? te z odtwarzaczy Numark czy Reloop, dosy? du?a bezw?adno?? bez mo?liwo?ci regulacji. Górna cz??? pokr?t?a jest dotykowa dzi?ki czemu chwytaj?c od góry mamy mo?liwo?? scratchu a obracaj?c poprzez boczn? cz??? „doganiamy”. Oczywi?cie funkcje te mo?na zamienia? ustawiaj?c joga na scratch lub tylko pitch bend. Obok jogów znajduj? si? przyciski „dla leniwych” czyli synchronizacja a jeszcze ni?ej przyciski pitch bend z których na pewno uciesz? si? zwolennicy „doganiania” na przyciskach. Sekcje efektów s? niemal?e odwzorowaniem tego, co widzimy na ekranie komputera w Traktorze czyli cztery parametry i cztery przyciski. Poni?ej umieszczono przycisk do zmiany z decka A na C a po drugiej stronie z B na D. Obok widniej? kana?owe w??czniki obydwu efektorów i key lock czyli powszechnie znane master tempo. Jeszcze ni?ej umieszczona zosta?a sekcja loopów i samplera, gdzie mamy mo?liwo?? zak?adania p?tli manualnie lub „w tempo” oraz zmian? ich d?ugo?ci. Do dyspozycji s? równie? cztery przyciski tzw. Hot Cue na kana?, które mo?emy prze??czy? naciskaj?c „SAMP.” na drug? stron? co w rezultacie daje nam mo?liwo?? zapisania o?miu punktów CUE. Ostatnim przyciskiem jaki nam zosta? jest SHIFT, który w po??czeniu z innym pozwala u?ywa? dodatkowych funkcji. Wystarczy tych teorii, zabieramy si? za uruchomienie.

Zaczynamy od instalacji Traktora LE na komputerze PC, co raczej nikomu nie powinno sprawi? trudno?ci. Po zainstalowaniu sterowników na pulpicie pojawi?y si? skróty do Traktora i do panelu sterowania Denon DJ ASIO Panel, gdzie przy w??czonym urz?dzeniu mo?emy ustawi? latencj?. Instalacja na komputerze Mac jest du?o ?atwiejsza, nie trzeba ?adnych sterowników a po pod??czeniu kontrolera do Macʼa od razu jest on widoczny w Traktorze. Nadszed? czas na pierwsze uruchomienie urz?dzenia i tutaj mi?a niespodzianka - Denon wita nas zapalaj?c wszystkie kontrolki od góry do do?u i z powrotem. System Windows nie powinien mie? problemów z uznaniem kontrolera za sprz?t gotowy do pracy, wi?c po wy?wietleniu wszystkich komunikatów w okolicy zegara na pulpicie mo?emy odpala? Traktora. Teraz nale?y po?wi?ci? kilka chwil na skonfigurowanie urz?dzenia. W okrojonej wersji Traktora jak? daje nam Denon w zestawie mamy troszk? ograniczone mo?liwo?ci, co jest sporym minusem ca?ego zestawu poniewa? skoro ju? decydujemy si? na zakup czterokana?owego kontrolera to producent powinien zadba? o to, aby?my mogli bez dodatkowych op?at w pe?ni wykorzystywa? jego mo?liwo?ci. W tym przypadku tak nie jest jednak na razie sprawd?my co nasza zabawka potrafi na Traktorze LE.
Na pocz?tku wybieramy czy chcemy od razu zarejestrowa? nasz? kopi? programu czy uruchomi? demo a nast?pnie w „Setup Wizard” wybieramy z jakiego korzystamy kontrolera i w tym przypadku wa?ne jest aby wybra? pozycj? MC6000 LE. Po klikni?ciu „finish” otwiera si? okno konfiguracji gdzie w Audio Setup nale?y wybra? odpowiedni sterownik i odpowiednio ustawi? prze??czniki na tylnym panelu (obok gniazda USB), wej?cia Matrix oraz Input i Output w Traktorze. Polecam skorzysta? z Quick Guide do??czonego razem z instrukcj?, zapewne dzi?ki temu zaoszcz?dzimy wiele czasu.

Gdy program oraz urz?dzenie s? ju? gotowe do pracy mo?na rozpocz?? zabaw?. Po kilku minutach miksowania odnosz? wra?enie, ?e mimo latencji na poziomie 1ms s? odczuwalne opó?nienia, jednak tylko przy skreczowaniu. Wszystkie przyciski pracuj? bardzo dobrze, pod palcem czu? klikni?cie dzi?ki czemu mo?na by? pewnym ?e switch reaguje. Pitch dzia?a dok?adnie (przy rozpi?to?ci 8% dok?adno?? 0.02 BPM), przyciski pitch bend domy?lnie ustawione s? na sta?? warto?? dlatego od razu polecam zmieni? w ustawieniach na dzia?anie progresywne. ?rodkowe pokr?t?a EQ miksera s? wysokie co u?atwia ich u?ycie jednak tory kana?u 1-2 i 3-4 s? strasznie blisko siebie wi?c kr?c?c jednym potencjometrem trzeba uwa?a? by przypadkowo nie przestawi? drugiego. Wszystko oczywi?cie jest kwesti? przyzwyczajenia i po kilkunastu minutach grania nasze palce ju? nie potr?caj? o s?siednie pokr?t?a czy przyciski. Talerze jog s? dok?adne a górna cz??? dotykowa nie pozwala na sytuacj?, ?e podczas pracy w trybie scratch urz?dzenie si? gubi jak mia?o to miejsce w VCI-300. Jak pisa?em wy?ej niestety aplikacja do??czona do zestawu czyli Traktor LE ogranicza mo?liwo?ci urz?dzenia udost?pniaj?c nam tylko dwa decki. Nie ma tak?e funkcji beatjumper, fx chained i nagrywania które s? bardzo ciekawe i na pewno przydatne. Dlatego teraz Denona przetestuj? na Traktorze PRO i komputerze Mac.

W tym przypadku niezb?dne b?d? odwiedziny strony denondj.com z której trzeba pobra? plik mapowania dla MC6000 gdzie do wyboru mamy dwie konfiguracje - 2 decks LE i 4 decks PRO. Za?adowa? nale?y oczywi?cie drugi plik. Dopiero po wczytaniu konfiguracji tak naprawd? zaczyna si? zabawa! Widok Traktora najlepiej od razu ustawi? na 4D Ext. Mixer bo mimo tego, ?e miksowanie odbywa? b?dzie si? wewn?trz aplikacji to ruszaj?cych si? na monitorze faderów i ga?ek ogl?da? nie musimy. Dzi?ki tej mo?liwo?ci mo?na zapomnie? o tym, ?e kontroler wyposa?ony jest tylko w dwukana?ow? kart? d?wi?kow? bo generalnie poza brakiem mo?liwo?ci u?ycia p?yt z kodem czasowym, w niczym to nie przeszkadza. Funkcja prze??czania decków powoduje przeskok z A na C i z B na D w zale?no?ci od strony. Jednocze?nie prze??czane s? wszystkie funkcje decków oprócz filtra którego wykorzystywa? mo?emy tylko na deckach górnych. Pami?tajmy równie? o tym, ?e aplikacja Traktor zarówno w wersji LE jak i PRO pozwala na dowolne mapowanie funkcji kontrolera.

Oznacza to ?e ka?dy przycisk i pokr?t?o na kontrolerze mo?emy przyporz?dkowa? do dowolnej funkcji w Traktorze. Jednak z drugiej strony po co zmienia? co?, co jest ze sob? (prawie) idealnie scalone. Gdy na ekranie wy?wietlane s? cztery decki, problemem mo?e by? przegl?danie playlisty dla której pozosta? tylko dolny skrawek ekranu. W tej sytuacji nie ma si? czym martwi? poniewa? wystarczy wcisn?? BROWSE po ?rodku urz?dzenia a playlista rozwinie nam si? na ca?y ekran, co pozwala swobodnie przegl?da? muzyk?. Bardzo wa?n? funkcj? o której wspomina?em na pocz?tku jest mo?liwo?? wykorzystania kontrolera jako niezale?ny mikser. Do urz?dzenia mo?emy pod??czy? odtwarzacze CD b?d? gramofony i ustawi? je na dowolny kana?. Co najwa?niejsze - w razie awarii komputera lub jakiejkolwiek innej przyczyny roz??czenia kontrolera od komputera urz?dzenie dzia?a dalej i seta kontynuowa? mo?emy z p?yt CD lub winyli! Jest to moim zdaniem najwi?ksza zaleta tej konstrukcji poniewa? nigdy do ko?ca nie mo?na zaufa? komputerowi, nawet je?li jest to Mac. W wypadku gdy podczas pracy odepniemy kabel USB oczywi?cie praca Traktora zostanie zatrzymana ale po w?o?eniu kabla z powrotem aplikacja kontynuuje odtwarzanie od miejsca w którym zosta?o zatrzymane. Nale?y zwróci? uwag? na to i? jest to jedyny kontroler midi dzia?aj?cy jako zwyk?y, analogowy mikser! Na koniec pozostaje jeszcze jedna, wa?na kwestia która zapewne ciekawi wi?kszo?? osób które ju? gdzie? s?ysza?y o MC6000. Miksowanie video...
Na zabaw? z d?wi?kiem i obrazem jednocze?nie pozwala tylko aplikacja Virtual DJ Pro Full. Niestety program nie zosta? do??czony do zestawu dlatego te? ci??ko przetestowa? t? bardzo ciekaw? funkcj?. Koszt wy?ej wymienionej wersji VirtualDJ to oko?o 300 dolarów wi?c troch? sporo. Oczywi?cie nasuwa si? pytanie czy warto wydawa? dodatkowe 1000z? na zabaw? wideo i czy jako?? wykonania programu oraz jego mo?liwo?ci s? warte tej ceny...

Reasumuj?c Denon DN-MC6000 jest zdecydowanie urz?dzeniem wartym uwagi i na pewno wykonanym na bardzo wysokim poziomie. Patrz?c na wszystkie jego zalety raczej zapomina si? o wadach. Najbardziej przekonuj?cym argumentem jest jego wszechstronno?? przez co zapewne podbije serca wielu DJʼów i prezenterów. Nie jest to plastikowa zabawka dla „komputerowców” która s?u?y tylko do wciskania SYNC i udawania DJʼa. To solidnie wykonany, bardzo ciekawy i przyjemny w u?ytkowaniu kontroler midi w dosy? przyzwoitej cenie.

Plusy:

* Bardzo solidne wykonanie
* Rozbudowana sekcja mikrofonu
* Rozbudowana sekcja booth
* Mo?liwo?? pracy bez komputera (mikser)

Minusy:

* Do??czony Traktor LE (koszt upgrade do wersji PRO ok. 380z?)
* Dwukana?owa karta d?wi?kowa (brak mo?liwo?ci wykorzystania p?yt z kodem czasowym)

Cena: 2699z?

Test przeprowadzi?:

Amadeusz Ma?kowski

FLASH PROFESSIONAL ul. Mackiewicza 14

31-214 Kraków 12

633 34 85 [email protected]

Denon MC6000 vs NI S4


 Dodał: MartinEvvent, czytany razy: 2866
Źródło: HouseMafia

Tagi: Denon MC6000 NI S4
» Komentarze
Chcesz skomentować używając konta hm? kliknij tutaj

 

HouseMafia na facebooku
 
© 2008-2022 HouseMafia.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
fotografia ślubna, fotograf ślubny Wieluń, fotograf ślubny Częstochowa, fotograf ślubny Wieluń, fotograf ślubny Łódź,
Mapa Strony Reklama Współpraca Regulamin Informacje Prasowe Polityka Prywatności Kontakt