HouseMafia.pl : The house of god
5 Lipca 2022r
» On-line: 46 / 0 / 832
» HM na facebooku

Pozdrów Adrianek8510~ dla Dla całej społeczności HM- Witam wszystkich i pozdrawiam Filips90~ dla - Niewiem czy mi sie uda,ale kiedys kilka lat wstecz poznalem przez te strone goscia o imieniu Marek z Inowrocławia...tworzy muzyke w FL Trance Uplifting. Utrzymywalismy kiedys kontakt na gg - lecz ja potem nr stracilem i wlasnie szukam tej osoby. Jesli sie okaze ze go znajde lub ktos go zna,to poprosze o kontakt na e-mail : [email protected] Bystry91~ dla - Pozdrowienia !!! artbi~ dla Pozdro dla Metadorów- Pozdrawiam wszystkich z portalu HOUSE MAFIA dodałem nowe nutki bo od wielu miesięcy cicho i głucho na tej stronie a z czego widzę nikt nic nie wrzuci tylko czeka na sępa pozdrawiam serdecznie :-) oskar91~ dla - Pozdro dla wszystkich hause mafia żyje? skoku19~ dla Was- Odanego weekendu bez bólu głowy pzdrrr piotrek22292~ dla Moderator- Minimal musi byc :) djhardfall~ dla - pozdrawiam wariatów co dalej świętują i fidget house bass czuja ! djhardfall~ dla - Pozdrawiam cały dolny śląsk ! Mucka musi byc ! kamilpoznan1988~ dla Dla Wszystkich- Pozdrowienia dla całego 1000 - Lecia z Jarocina :D i oczywiście dla wszystkich obecnych na HouseMafia :D Pozdrowienia

 
» Aktualnoœci housemafia.pl » 05.09.12

Wywiad z Agencj? Essential Vibes

Do Bemowo Surround Sound Festival pozosta?o niewiele czasu. Postanowili?my dowiedzie? si? wi?cej szczegó?ów na temat organizatora, oraz samej imprezy.
1. Od jak dawna zajmujecie si? organizacj? imprez? Jaka by?a Wasza pierwsza zorganizowana impreza?

Imprezy pod szyldem Essential Vibes organizujemy od 24 wrze?nia ubieg?ego roku. Wtedy to w warszawskim klubie Fonobar zorganizowali?my pierwsz? edycj? naszych imprez, na której poza cz?onkami kolektywu wyst?pi? wydaj?cy mi?dzy innymi w Sentence: KD3. Cz??? z nas organizowa?a równie? imprezy troszk? wcze?niej, na których promowali?my dobre brzmienia muzyki klubowej z naciskiem na Trance. Naturalnie skala tej organizacji by?a troszk? mniejsza, ale pozwoli?o nam to naby? niezb?dnego do?wiadczenia i doj?? do punktu w którym jeste?my dzi?.

2. Jakie osoby wchodz? w sk?ad Essential Vibes?

W zasadzie w sk?ad Essential Vibes wchodzi 5 osób. Dj'e i g?ówni organizatorzy imprez to Pawe? Choi?ski (Paul Cogito), Mateusz Gruszecki (Matthew Pear) oraz Mariusz Rogala (Evening). Nie nale?y równie? zapomina? o sporym wk?adzie p?ci ?e?skiej w nasze imprezy czyli: Weronice Rogali i Martynie Kondratiuk oraz KLUBOWICZACH, którzy s? nieod??czn? cz??ci? rodziny tworz?c niepowtarzalny klimat Essential Vibes.

3. Jaki typ muzyki preferujecie na w?asnych imprezach?

G?ówny nacisk k?adziemy na Trance a w szczególno?ci na podgatunki: Tech, Progressive oraz UK. Nie ograniczamy si? jednak tylko do jednego nurtu w zwi?zku z czym na naszych imprezach powsta?a druga, alternatywna scena dla mi?o?ników muzyki house - g?ównie Progressive House, Tech House i Minimal.

4. Jak oceniacie spo?eczno?? klubow? w Warszawie?

Zacznijmy od tego, i? jak wspominali?my, bez niej nie by?o by nas, za co serdecznie dzi?kujemy i jeste?my bardzo wdzi?czni. Jednak spo?eczno?? ta z ró?nych wzgl?dów, g?ównie ekonomiczno - zarobkowych, jest bardzo zró?nicowana. Odnosimy czasami wra?enie, i? ludzie s? negatywnie nastawieni na poszerzanie horyzontów muzycznych. To, czego s?uchaj? znajomi, otoczenie, b?d?, co po prostu jest na czasie - jest wch?aniane przez dan? osob?. Niestety z regu?y jest to komercyjna muzyka - od której trzymamy si? z dala. Jednak na tym polega te? nasza rola - na muzycznej edukacji ludzi. ?wietn? spraw? jest na przyk?ad to, i? zdarza?o si? wiele takich przypadków kiedy osoby, które przychodzi?y na nasze imprezy b?d?c kompletnie nierozeznanym w gatunkach które gramy i promujemy, nagle po imprezie zaczyna?y szuka? tracklist i zag??bia? si? w ten temat. Wystarczy tylko jedna bardzo wa?na rzecz - trzeba da? sobie tak? szans?. Nie pomagaj? w tym na pewno równie? wszelkiego rodzaju stereotypy jakie pojawiaj? si? przy okazji hase?: "Trance", "Techno" etc. Do tego dochodzi niestety s?abe rozeznanie muzyczne menagerów warszawskich klubów. Co do drugiej grupy osób, która jest ?ywo zainteresowana tematem stricte klubowym a która np. nie przyjdzie na dan? imprez? poniewa? nie gra na niej Dj b?d? producent z pierwszej dziesi?tki rankingów popularno?ci.... jest to dla nas prostu nie do zrozumienia. Wieczne narzekania, i? w Warszawie nie dziej? si? totalnie nic w kierunku imprez z muzyk? Trance s? powszechnie a jak ju? co? si? tworzy, to dochodzi element o którym napisali?my powy?ej. S?yszymy cz?sto takie g?osy pomimo faktu, i? pod wzgl?dem czysto technicznym czy w doborze utworów wed?ug nas arty?ci zapraszani na nasze imprezy bij? na g?ow? ca?? tzw. "elit?". Tu ju? w gr? nie wchodzi edukacja, a raczej zastanowienie si? troszk? nad samym sob?.

5. Które Warszawskie kluby s? godne polecenia?

Nie chcieliby?my tu robi? reklamy lub antyreklamy (by?oby tego troszk? wi?cej) komukolwiek. Jak wspominali?my, wiedza merytoryczna na temat muzyki warszawskich menagerów jest znikoma a licz? si? g?ównie zyski. Ca?kowicie tego nie negujemy, poniewa? klub jest przedsi?biorstwem jak ka?de inne. Skupi? si? na klubach, które wyci?gn??y do nas pomocn? d?o? i da?y nam szans? organizacji imprez a którym i my si? odp?acili?my z nawi?zk?. Na pewno b?dzie to klub Afterlife, w którym odb?dzie si? afterparty naszego festivalu. Klub ten od pocz?tku nie tylko nie rzuca? nam k?ód pod nogi ale i bardzo pomaga? w promocji i organizacji id?c w wielu kwestiach nam na r?k?. My odwdzi?czamy si? tym, i? postanowili?my na sta?e w nim pozosta?. Dlaczego? Poszukiwania lokalu, i rozmowy z menagerami to po prostu dramat. Skoro w ko?cu znale?li?my miejsce przychylne nam to na zasadach wspó?pracy nie widzimy sensu szukania innych lokali. Na pewno równie? warto wspomnie? o klubie Fonobar, w którym zaczynali?my swoj? przygod? i który ma wielki potencja?. Co do reszty "modnych" i "elitarnych" klubów w naszym mie?cie to szczerze mówi?c nie chcemy tam trafia?. Osobi?cie uwa?amy, ?e by?oby to wytr?ceniem jednego sta?ego elementu naszych imprez - klimatu.
6. To ju? druga impreza, na któr? zapraszacie Mark'a Sherry. Jak uk?ada si? Wam wspó?praca z tym Artyst??

Wspó?praca uk?ada si? znakomicie. Mark jest bardzo otwartym i weso?ym artyst? a do tego bardzo profesjonalnym. Nasza publika na jednej z edycji Essential Vibes przyj??a go bardzo pozytywnie. Nie ukrywamy równie? i? dla nas zagranie u boku Marka by?o spe?nieniem marze?, dlatego te? postanowili?my po raz kolejny skorzysta? z jego us?ug i wydaj? si? ?e raczej nie ostatni :).

7. Sk?d wzi?? si? pomys? organizowania imprezy na amfiteatrze Bemowo?

Pomys? w zasadzie wyszed? bardzo spontanicznie. Jeden z menagerów klubu Afterlife regularnie ma swoj? audycj? w radiu Bemowo FM, w której promuje muzyk? house. Tam w lu?nych rozmowach pad?a propozycja wykorzystania powierzchni amfiteatru w parku na Bemowie. Po konsultacji z nami, d?ugo si? nie zastanawiaj?c - postanowili?my spróbowa? swoich si? w organizacji czego? na jeszcze wi?ksz? skal? ni? dotychczas. Tak powsta?a idea - Bemowo Surround Sound Festival.

8. Jak wygl?da? b?dzie impreza na Amfiteatrze podczas Bemowo Surround?

Bramy otwieramy ju? o godzinie 15:30 kiedy zaczn? gra? pierwsi arty?ci. Impreza w amfiteatrze b?dzie trwa?a do godziny 22:30, po czym przenosimy si? do dwóch klubów w których odb?dzie si? nocna cz??? festivalu. Wyst?pimy tam mi?dzy innymi my, ale i gwiazdy zagraniczne i jak i polskie.

9. Na amfiteatrze b?dzie mo?liwo?? zakupu napojów, alkoholu, posi?ków?

Tutaj przyznamy i? pocz?tkowo mieli?my troszk? problemów w tej kwestii, ale uda?o si? je za?egna?. Do terenu amfiteatru nale?y pobliski ogródek wraz z barem który zostanie rozbudowany na stref? gastronomiczn?. Tam b?dzie mo?na naby? napoje alkoholowe, picie i jedzenie, jednak nie b?dzie mo?na tego wnie?? na sam teren amfiteatru. Ogródek i liczba stanowisk do obs?ugi klientów zostanie tak powi?kszona aby móc obs?u?y? wszystkich.

10. Ile wej?ciówek/ miejsc jest dost?pnych w sprzeda?y na imprez? w amfiteatrze?

Tego nie mo?emy zdradzi? ale jest to liczba mocno ograniczona.
11. Szykujecie jakie? niespodzianki podczas Bemowo Surround?

Jasne ale ?eby je zobaczy? i us?ysze? - Zapraszamy na Festival !

12. Zdradzicie Time-Table? Kiedy poznamy rozpisk? czasow? Bemowo Surround?

Dogrywamy ostatnie szczegó?y. Odpowiednia notka pojawi si? najpó?niej tydzie? przed festivalem.

13. Chcieliby?cie w kilku zdaniach zaprosi? klubowiczów, aby przyjechali na imprez? 22 Wrze?nia?

Kochani, Essential Vibes i zespó? Bemowo Surround Sound Festival to idealny przyk?ad na to, ?e jak si? chce to naprawd? mo?na! Jeste?my grupk? fanatyków i ludzi, którzy po prostu kochaj? muzyk?. Wielokrotnie mówili?my wam, ?e je?eli dostajemy zaufanie od was w postaci frekwencji na kolejnych imprezach, to z biegiem nast?pnych wydarze? podnosimy sobie poprzeczk? wy?ej! Tak b?dzie i tym razem! Wy dla Nas, My dla Was. Line Up zosta? specjalnie przygotowany tak, aby ka?dy znalaz? co? dla siebie. Od delikatnych i progresywnych brzmie? muzyki House i Trance, do zdecydowanie pot??niejszych i mocniejszych rytmów tych gatunków. Nag?o?nienie i o?wietlenie przygotowane zostanie specjalnie na t? okazj?. Nie zapomnijmy równie? o tym co jest zapewnione na ka?dej z naszych imprez: klimat, który jednym s?owem mo?na opisa? jako niesamowity! Tych, którzy go jeszcze nie znaj?, zach?camy do udzia?u i wspólnej zabawy! To wy dajecie nam mo?liwo?? rozwoju - widzimy si? 22 wrze?nia! :)

14. Kolejne plany? Ograniczacie si? tylko do organizacji imprez w Warszawie?

Nasze plany weryfikuje ka?da kolejna impreza a dlaczego tak si? dziej?? Nie trudno si? domy?li?. Co do organizacji imprez poza Warszaw?, je?eli nadarzy si? taka okazja to czemu nie!


Wywiad przeprowadzi? Marcin KuberskiStrony:
 • www.facebook.com/EssentialVibes


  Wi?cej informacji o imprezie Bemowo Surround Sound Festival
  www.housemafia.pl/event,bemowo-surround-sound-festival-,569.html •    Dodał: MartinEvvent, czytany razy: 3652
  Źródło: HouseMafia

  Tagi: Essential Vibes wywiad
  » Komentarze
  Chcesz skomentować używając konta hm? kliknij tutaj

   

  HouseMafia na facebooku
   
  © 2008-2022 HouseMafia.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
  fotografia ślubna, fotograf ślubny Wieluń, fotograf ślubny Częstochowa, fotograf ślubny Wieluń, fotograf ślubny Łódź,
  Mapa Strony Reklama Współpraca Regulamin Informacje Prasowe Polityka Prywatności Kontakt